برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

در روز پنجشنبه 11 آبان ماه 1402 انتخابات شورای دانش آموزی با نظارت و هماهنگی معاونین محترم پرورشی و آموزشی در آموزشگاه برگزار گردید.
پس از برگزاری انتخابات، شمارش آرا  توسط هیئت اخلاص دبستان انجام شد.

.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20