نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

مینو حضرتی
مینو حضرتی جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
حسنا طاهریان
حسنا طاهریان پانزدهمین یادواره ی کودک و محرم پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
یکتا آزادیخواه
یکتا آزادیخواه پانزدهمین یادواره ی کودک و محرم پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
نسیم ایوانیان
نسیم ایوانیان جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : برتر
محیا فیضی
محیا فیضی پانزدهمین یادواره ی کودک و محرم پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
ریحانه کامیار
ریحانه کامیار جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
نازنین زهرا جهانگیری
نازنین زهرا جهانگیری جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
مهرسا اسماعیلی
مهرسا اسماعیلی جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
پرنیان ملایی
پرنیان ملایی جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
سارینا بلوکی
سارینا بلوکی جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
فاطمه توران پشتی
فاطمه توران پشتی جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر
یکتا آزادیخواه
یکتا آزادیخواه جشنواره جابر بن حیان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر