نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

سیده فاطمه حسنی درچه ای
سیده فاطمه حسنی درچه ای مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول - رشته صحت قرائت و معنی نماز
کوثر دانش
کوثر دانش مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : سوم - رشته حفظ
زینب امینی پور
زینب امینی پور مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم - رشته حفظ
مبینا محمدپور
مبینا محمدپور مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : سوم - رشته حفظ
زینب قربانی
زینب قربانی مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : دوم - رشته حفظ
محیا کهندل
محیا کهندل مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : اول شهر : مشهد رتبه : اول - رشته حفظ
اسما کنی
اسما کنی مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : سوم - رشته قرائت
مینا فیضی
مینا فیضی مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم - رشته قرائت
یگانه فاطمه شیرزاد
یگانه فاطمه شیرزاد مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : سوم - رشته قرائت
رقیه انصاری
رقیه انصاری مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : سوم - رشته قرائت