نصب بنر ستارگان آموزشگاه

در روز پنجشنبه 4 آبان ماه 1402 بنر ستارگان آموزشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بر روی دیوار آموزشگاه نصب گردید.

این فعالیت با توجه به ساحت‌های:
– ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی،عبادی و اخلاقی
– ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی
– ساحت تعلیم و تربیتی زیبا شناختی و هنری
– ساحت تعلیم و تربیتی علمی و فناوری
از سند تحول بنیادین انجام شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20